Słownik

Base currency

pierwsza waluta w parze walut (np. w parze walutowej EUR/USD walutą bazową jest EUR).

WALUTA

nazwa jednostki monetarnej występującej w danym państwie, stosowana głównie w kontekście międzynarodowej wymiany pieniądza.

PARA WALUTOWA

jest to stosunek wymiany jednej waluty do drugiej. Każda para walutowa składa się z waluty bazowej i waluty kwotowanej (przykładowe pary walutowe : EUR/USD, EUR/PLN, NOK/PLN).

SPREAD WALUTOWY –

jest to różnica pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży danej waluty.

PRAWO DEWIZOWE –

określa zasady obrotu dewizowego z państwami zagranicznymi oraz zasady obrotu wartościami dewizowymi w Polsce. Kwestie te są uregulowane ustawą z dnia 27 lipca 2002r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017r. poz. 679).

RODO –

ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ujednolica ono przepisy prawa w Unii Europejskiej w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Kwestie te są uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IBAN

międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Zawiera on dwuliterowy kod kraju (np. w przypadku Polski jest to kod PL), 2 cyfry sprawdzające oraz do 30 znaków alfanumerycznych.

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, czyli jednoosobowy centralny organ administracji państwowej zajmujący się zapobieganiem praniu pieniędzy, które pochodzą z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu.

GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, czyli instytucja organu państwa, zajmująca się kontrolowaniem przedsiębiorców, pod względem przestrzegania przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych.

NBP –

Narodowy Bank Polski, czyli centralny bank polski.

KRS –

Krajowy Rejestr Sądowy, czyli ogólnopaństwowy rejestr podmiotów, takich jak np. przedsiębiorstwa, spółki. Rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wyznaczone sądy rejonowe.

KANTOR INTERNETOWY

kantor wymiany walut online, w którym transakcje dokonywane są za pośrednictwem platformy WWW i bankowości internetowej.

PEP –

osoba eksponowana polityczne, czyli osoba zajmująca wysokie stanowisko politycznie niemieszkająca w Polsce. Są to np. szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, ambasadorzy, sędziowie sadów najwyższych, członkowie parlamentu. Dodatkowo, definicja PEP obejmuje również członków rodzin oraz współpracowników wskazanych wyżej osób.

KNF –

Komisja Nadzoru Finansowego, czyli centralny organ administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowych w naszym państwie.

PIP/PIPS –

z angielskiego percentage in point, czyli najmniejsza jednostka zmiany punktu walutowego. Z reguły jest to 4 – ta cyfra po przecinku (np. załóżmy, ze kurs EUR/USD zmienił się z 1,4072 na 1,4073 i to oznacza, że wzrósł o 1 pips).

WALUTA KWOTOWANA –

druga waluta w parze walut (np. w parze walutowej EUR/USD walutą kwotowaną jest USD).

PRZELEW SHA –

opcja podziału kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę, zgodnie z którą przy przelewach wychodzących z serwisu koszty banku źródłowego ponosi usługodawca, a koszty banków pośredniczących i banków odbiorców ponosi odbiorca przelewu.

CERTYFIKAT SSL

certyfikat zapewniający ochronę witryn internetowych. Służy do szyfrowania danych transmitowanych pomiędzy serwerem a komputerem użytkownika.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site you acknowledge that you have read and understand our Polityka cookies, Polityka prywatności and our Regulamin.